Loader

NIEUWS

header-persoon

Wilt u meer informatie?

Neem direct contact op
« Terug naar overzicht

Lentink en het milieu.

donderdag 24 oktober 2019
In het hierop volgend schrijven informeren wij over Lentink en het milieu;
"Waar staat Lentink als organisatie voor, met betrekking tot het Europese milieu beleid"?
Welke milieu doelstellingen volgt Lentink en hoe toetst Lentink deze doelstellingen als organisatie in zijn productie keten? 

Europees milieu beleid.

Het milieubeleid van de Europese Unie richt zich op bescherming en verbetering van de leefomgeving. Onderdelen van het milieubeleid zijn bijvoorbeeld bedreigde diersoorten beschermen, de kwaliteit van drinkwater waarborgen en de negatieve effecten van schadelijke stoffen verminderen en elimineren.

Hoofddoelstellingen milieubeleid:

 • Het opruimen van vervuiling en het tegengaan van verdere vervuiling.
 • Het voorkomen van een overmatig gebruik van natuurlijke hulpbronnen.
 • Het voorkomen van een sterke aantasting van natuur en landschap.

Lentink confirmeert zich aan het milieubeleid.

Dagelijks wordt er vanuit ons management op toegezien dat wij samen binnen en, voor zover voor ons mogelijk, buiten Lentink dit beleid volgen. Jaarlijks wordt Lentink op dit beleid o.a. getoetst door Veritas en EcoVadis. Bureau Veritas helpt organisaties om via certificering van managementsystemen te voldoen aan eisen en verwachtingen van opdrachtgevers. Daarnaast kan via certificering worden aangetoond dat een organisatie voldoet aan relevante wet- en regelgeving (compliance). Ecovadis is een wereldwijde organisatie die bedrijven breed auditeert op hun beleid t.a.v. milieu-en sociaal gebied; MVO

EcoVadis?

EcoVadis is door grote mondiale multinationals gekozen om hun wereldwijde leveranciersbasis te evalueren in meer dan 95 landen. EcoVadis beoogt de verbetering van de praktijk van bedrijven op milieu- en sociaal gebied door de invloed te gebruiken op de globale productieketens.

MVO?

De term MVO heeft betrekking op vraagstukken m.b.t. duurzame ontwikkeling toegepast op het bedrijfsleven. De ISO-26000-standaard definieert MVO als: 
de verantwoordelijkheid van een organisatie voor de gevolgen van haar beslissingen en activiteiten op de maatschappij en het milieu, door middel van transparant en ethisch gedrag dat:
- bijdraagt ​​aan duurzame ontwikkeling, met inbegrip van de gezondheid en het welzijn van de samenleving;
- rekening houdt met de verwachtingen van de stakeholders;
- in overeenstemming is met de geldende wetgeving en met de internationale gedragsnormen; 
- en dat geïntegreerd is in de organisatie en toegepast in haar relaties.

Kernonderwerpen ISO 26000:

 • Mensenrechten
 • Arbeidspraktijken
 • Het milieu
 • Eerlijke handelspraktijken
 • Consumentenbescherming
 • Maatschappelijke betrokkenheid en ontwikkeling

Lentink committeert zich ook aan DIN EN ISO 14001: 2015 actieprincipes voor de naleving van relevante milieuregels en voor continu milieu bewust handelen.

Samen zorgen voor het milieu van morgen.

LENTINK: Milieubescherming op eigen initiatief en verantwoordelijkheid.

Lentink als productie procesontwikkelaar, toegewijde probleemoplosser en dienstverlener in de metaal plaat productie omgeving, de stempel- en vormtechnologie, evenals in de reinigings- en oppervlaktetechnologie, zijn wij ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor een ongeschonden omgeving, om de leefruimte van huidige en toekomstige generaties veilig te stellen. Voor duurzame bedrijfsontwikkeling is het erg belangrijk voor ons om onze processen milieuvriendelijk, energiebewust, efficiënt en conform te maken in al onze zakelijke gebieden. Om aan dit leidende principe te voldoen, staat de voortdurende verbetering van het milieubeheersysteem en de milieuprestaties op de voorgrond. De basis voor ons milieubeleid zijn de volgende richtlijnen:

Wij verbinden ons ertoe om te voldoen aan alle toepasselijke milieuregels, wet- en regelgeving en om onze milieuprestaties continu te verbeteren.

Kernonderwerpen van het Lentink milieu programma:

 • Duurzame product ontwikkelingen
 • Beheer van afvalstromen zoals hout en metalen.
 • Bodembescherming
 • Geluidshinder

 • Hergebruik grondstoffen
 • Minimaliseren en elimineren van oliën. (biologische natuurproducten)
 • Duurzaam omgaan met energie.

Productie.

Onze bedrijfsactiviteiten zijn geoptimaliseerd om de negatieve impact op het milieu maximaal te beperken. Wij minimaliseren de uitstoot en het gebruik van grondstoffen en energie productie waar mogelijk. Onze productieprocessen worden ieder jaar met regelmaat geëvalueerd op milieuvriendelijkheid, indien nodig worden die aangepast en verbeterd. Wij identificeren de milieu-impact van bestaande en verwachte nieuwe activiteiten, producten en diensten, om passende maatregelen te nemen om het milieu te beschermen. Daarbij beschouwen wij de naleving van wettelijke bepalingen als vanzelfsprekend.

Werknemer.

We informeren en kwalificeren onze medewerkers systematisch en regelmatig op het gebied van bedrijfsmilieubescherming, gezondheid en veiligheid op het werk en ondersteunen hen actief bij het implementeren van zinvolle, economische ideeën en suggesties voor het verbeteren van milieubeheer en bedrijfsmilieubescherming. Onze werknemers dragen hun verantwoording daarin.

Leidinggevenden.

We beschouwen milieubescherming als een managementtaak en daarom zijn onze leidinggevenden verantwoordelijk voor het implementeren van de gedefinieerde milieu doelstellingen. De leidinggevenden vervullen een duidelijke rolmodelfunctie. Tegelijkertijd eisen we dat al onze medewerkers dagelijks verantwoord en milieuvriendelijk handelen. Wekelijks wordt er een door onze leidinggevenden de “Gemba Walk” gehouden (5S) door de gehele fabriek. Onze Leidinggevenden beoordelen op de werkvloer alle afdelingen ten aanzien van mogelijke verbeterpunten. Mogelijke verbeteracties of trajecten, als vervolg op die waarnemingen dienen in de daarop volgende week ingepland te worden. (continuous improvement process)

Circulaire economie.

Wij zorgen ervoor dat afval wordt vermeden en onvermijdelijk afval op milieuvriendelijke wijze wordt gerecycled of verwijderd. We volgen continu de procedures voor de preventie, reductie, terugwinning en verwijdering van afval in onze onderneming.

Wij verminderen de vervuiling en verspilling ook d.m.v. een circulaire economie of kringloopeconomie. Producten worden in de circulaire economie hergebruikt of gerecycled, in plaats van weggegooid. Binnen Lentink als organisatie zijn bepaalde zaken, zoals lucht en water vervuiling, niet aan de orde omdat Lentink gewoonweg die vervuiling niet genereerd, en voor het overige zaken ver binnen de normen opereert.

Preventie.

Voor de bescherming van lucht, bodem en water heeft Lentink op eigen initiatief passende preventieve maatregelen en noodplannen voor mogelijke ongevallen genomen om de risico's en gevolgen van noodsituaties te verminderen. We streven ernaar om onder alle bedrijfsomstandigheden milieuschade te voorkomen en streven, voor zover economisch haalbaar, naar de best beschikbare stand van de techniek.

Middelen.

We gebruiken hulpbronnen en energie, doelbewust en spaarzaam, besteden aandacht aan de milieuvriendelijkheid van de gebruikte producten en minimaliseren het optreden van vervuilende emissies door passende technische en organisatorische maatregelen. Daarbij volgen we het principe van de optimale waardeketen: vermindering van het verbruik van hulpbronnen, recycling, milieu vriendelijke inkoop. Aldus wordt gestreefd naar een verbetering van onze milieuprestaties.

Informatie.

Door actief, feitelijk informatiebeleid creëren we vertrouwen bij onze medewerkers, leveranciers, klanten en geïnteresseerde partijen. In onze milieuverklaring hebben we milieudoelstellingen en maatregelen gedefinieerd waarbij onze werknemers en leveranciers betrokken zijn. Deze milieudoelstellingen en -maatregelen zijn onderworpen aan permanente controle en verbetering daarvan door middel van vastgestelde procedures binnen onze Lentink processen.

 

Samen Lentink verbeteren – op weg naar duurzame groei.